ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ

11/09/2020

Όλοι οι Έφεδροι σε Εφεδρεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι εκτός των τάξεων του ενεργού Στρατού και εγγράφονται μέλη των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ), εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας που αποδεικνύει την ιδιότητα τους και που εκδίδεται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ (ΦΕΚ τΒ 1415/19 Μαΐ 2016)

 

Τα δελτία χορηγούνται δωρεάν.

 

Για την αρχική χορήγηση δελτίου ταυτότητας στους δικαιούχους, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Συμπληρωμένη − δακτυλογραφημένη Αίτηση − Έντυπο απαιτουμένων στοιχείων με μικρά γράμματα (pdf, excel)

 

β. Πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού να μην είναι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση ταυτότητας).

 

γ. Δύο (2) φωτογραφίες του δικαιούχου, έγχρωμες, πρόσφατες, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς) και διαστάσεων 2.5εκ. x 2.5εκ. Οι φωτογραφίες πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξκού. Η μία (1) από τις δύο (2) φωτογραφίες θα επικολλάται στην πίσω πλευρά του Πιστοποιητικού Τύπου Α΄ και θα βεβαιώνεται, από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του ΣΕΑΝ, η ταυτοπροσωπία.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, εξαιτίας προαγωγής, φθοράς του παλαιού δελτίου ή αλλαγής στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου Δελτίου Ταυτότητας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ