ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

300

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

309

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

308

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

312

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

302 - 303

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

313

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &
ΕΦΕΔΡΟΠΟΛΕΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

315

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

315

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΕΔΡΟΠΟΛΕΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

315

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦ. ΑΞΚΩΝ - NRFC

315

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ

316

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΑΠ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

310

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΧΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

307

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΧΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΠΑΘΑ

310

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

318

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

317

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

306

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ

304

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

305

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

305

Επικονωνία μέσω @ email : depatha@mod.mil.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ