Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑ-ΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2643/98 (για χρήση στον ΟΑΕΔ, κλπ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑ-ΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2643/98 (για χρήση στον ΟΑΕΔ, κλπ) Αίτηση Θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 των

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Η’ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ – Για έγκριση θεραπαινίδας: Αίτηση και τα απαιτούμενα από την αντίστοιχη αίτηση δικαιολογητικά – Για αρχικό

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Αίτηση (το αναγραφόμενο στην αίτηση ονοματεπώνυμο πρέπει να συμπίπτει με αυτό στο οποίο έχει εκδοθεί και το αντίστοιχο τιμολόγιο) Υπεύθυνη Δήλωση (ανάλογα με την περίπτωση):

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ   Βεβαίωση των αρμοδίων αρχών ότι παρέδωσε τις πινακίδες κυκλοφορίας. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της νέας άδειας κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου. Απόφαση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Αίτηση Παραπομπής στην ΑΣΥΕ Αίτηση Αρχικής Χορήγησης Καυσίμου Φ/Α γνωμάτευσης, δεόντως επικυρωμένη, της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ-ΑΝΥΕ-ΑΑΥΕ), στην οποία αναφέρεται ότι, ο ενδιαφερόμενος έχει ανάγκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ