ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

11/09/2020

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πράξης κανονισμού συντάξεως του Γ.Λ.Κ.
  3. Απόκομμα επιταγής συντάξεως τελευταίου τριμήνου του Γ.Λ.Κ.
  4. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  5. Για την περίπτωση επανέκδοσης ταυτότητας, λόγω απώλειας, απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω, βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ