Πολεμιστές Κύπρου

11/09/2020

Γνωρίζεται, ότι με τη διάταξη του άρθρου 95 του Ν.4714/20 ορίσθηκε  η  χορήγηση τιμητικής μηνιαίας ισόβιας παροχής ποσού διακοσίων ευρώ (200) σε οπλίτες πολεμιστές Κύπρου, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο το έτος 1964 στην Τυληρία και τη Λευκωσία, το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου και από την 20η Ιουλίου έως και την 20η Aυγούστου 1974 στην Κύπρο.
Για την απονομή του παραπάνω επιδόματος απαιτείται πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, το οποίο εκδίδεται από την ΓΕΣ/ΔΙΣ (Δνση Θαλού & Πιττακού 10 – Αθήνα ΤΚ 105 58 email: gesdisarmy@gmail.com) προσκομίζοντας:
           α.    Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’.
           β.    Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί προσεχώς θα καθορισθούν η ακριβής Δνση Υπηρεσίας κατάθεσης των δικαιολογητικών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ