ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

11/09/2020

Ασκεί το νομικό έλεγχο των προτεινομένων από τα αρμόδια τμήματα της ΔΕΠΑΘΑ, σχεδίων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, διαταγών και εγκυκλίων.

Υποστηρίζει νομικά, εφόσον απαιτηθεί, την επεξεργασία και διαπραγμάτευση συμβάσεων και συμφωνιών στο πλαίσιο λειτουργίας της ΔΕΠΑΘΑ.

Γνωμοδοτεί επί των νομικών ζητημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία της ΔΕΠΑΘΑ.

Παρακολουθεί, από νομικής πλευράς, τα υπό την εποπτεία της ΔΕΠΑΘΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (οργανώσεις, σωματεία κλπ.).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ